Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Dodatki mieszkaniowe

 

DODATKI MIESZKANIOWE

 

Podstawa prawna dodatków mieszkaniowych:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017, poz.180 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu  oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu  ( Dz. U. z dnia 22 maja 2013 r. poz. 589  ) ;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz.U. Nr 139, poz. 1328 ).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( Dz. U. z 2014 r. poz. 189 ) § 28 ust. 1 pkt 2 

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od :

Warunek 1 - średni miesięczny dochód

 • dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku
 • jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w art. 3 ust. 1,  a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykorupcyjnej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Warunek 2 – powierzchnia zajmowanego lokalu

 • normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%,  co oznacza , że  odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 Ilość osób w gosp. dom

powierzchnia normatywna

 dopuszczone w ustawie zwiększenia pow.

 normatywnej

   

                                       +30%                                                                        + 50 %

1

35  m²

45,5  m²

52,5  m²

2

40  m²

52,0  m²

60,0  m²

3

45  m²

58,5  m²

67,5  m²

4

55  m²

71,5  m²

82,5  m²

5

65  m²

84,5  m²

97,5  m²

6

70  m²

91,0  m²

105,0  m²

 

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

 • w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię tego lokalu o 5m²
 • normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami :

 • Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • Dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal obowiązujący w miesiącu, w którym składany jest wniosek

Inne dokumenty , jeżeli dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie :

 • Aktualna faktura za energię elektryczną
 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych ( dot. również członków rodz. )
 • Orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o poruszaniu się na wózku , zaświadczenie od lekarza o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju dla orzeczeń wydanych do dnia 22.11.2004 r.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu

​​

Za wydatki mieszkaniowe uważa się świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wydatkami, o których mowa są:
1) czynsz,
2) opłaty  związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Do wydatków nie wlicza się:

- ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
- opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego ) na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
1)  wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
2)  opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

W przypadku, gdy lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Kierownika GOPS.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2