Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach zobowiązuje się zapewnić dostęp swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz strony bip:

Strona internetowa pod adresem: www.strzeleczki.naszops.pl

Strona internetowa BIP pod adresem: www.strzeleczki.naszops.pl/bip/

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre treści mogą znajdować się formie skanów;

- pliki PDF,DOC itp. nie są dostępne cyfrowo.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu: 77 4668037, za pośrednictwem poczty e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl lub osobiście.

 

 

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępniania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe , podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności do alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach mieści się w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach przy ulicy Rynek 4 na parterze budynku w części A .

Do siedziby ośrodka prowadzi jedno wejście główne w budynku A Urzędu Gminy.

Na parterze znajdują się biura obsługi interesanta.

Toaleta dla klientów znajduje się na paterze i jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r, poz.1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo:

- załatwiania sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy),SJM ( system językowo- migowy ) ani SKOGN ( sposób komunikowania się osób głuchoniemych ). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

- kontaktu z ośrodkiem w szczególności poprzez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej – opsstrzeleczki@wp.pl

b) przesyłanie faksów na numer 77 4668037

c) korzystanie z strony internetowej

 

 

Informacje dodatkowe

Strona internetowa posiada:

- standardowe skróty klawiszowe,

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

- wersję kontrastową.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-364 Strzeleczki

ul.Rynek 4

tel. 77 4668037

faks: 77 4668037

e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

strona internetowa : strzeleczki.naszops.pl

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30