Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

 


Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Strzeleczki.

 

STYPENDIUM SZKOLNE
 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych -  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium może być udzielane w formie :

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu podręczników;

 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust.3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz.930 ze zm. )

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o :

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

- zaświadczenie z pracy zarobkowej,
- odcinek renty lub emerytury,
- nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego,
- dokument potwierdzający wysokość alimentów, zasiłków rodzinnych i inne dokumenty potwierdzające dochody, 
- oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły.

 

Dokumentowanie wydatków:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne. Dowodem potwierdzającym poniesione wydatki są faktury, rachunki lub inne dowody wystawione na wnioskodawcę.

 

Termin złożenia wniosku:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszechnym dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


Więcej informacji dotyczących stypendium oraz zasiłku szkolnego można uzyskać w naszym Ośrodku lub pod numerem 774668037.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:
 

 1. Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki
   

 2. Zarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie; ustalenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki

​​

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30