Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Pomoc społeczna

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach świadczy swoją pomoc na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 poz. 1769 ze zm.).

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapobieganie  trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zamierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

Przysługuje, osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

• ubóstwa,
• sieroctwa,
•bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
•alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Miesięczny dochód dla:

1) osoby samotnie gospodarującej, nie może przekroczyć kwoty 701  kryterium dochodowego,

2) osoby w rodzinie nie może przekroczyć na każdą osobę w rodzinie kwoty 528 zł kryterium dochodowego.

 

 

JAK OBLICZA SIĘ DOCHÓD?

1) W przypadku, gdy osoba ubiegająca mieszka sama, należy zsumować dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

2) W przypadku, gdy osoba ubiegająca mieszka z rodziną, należy zsumować dochody wszystkich osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 

W obliczeniach uwzględnia się miesięczne dochody netto czyli pomniejszone o podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach.
 

Do dochodu nie wlicza się m.in. :
- alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- ​pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
- świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,  
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust.1 Ustawy o Karcie Polaka.

 

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK?
 

1) Zgłoszenie wniosku – osobiste, telefoniczne lub listowne do ośrodka pomocy.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego z danego rejonu w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Pracownik socjalny może domagać się przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody i innych wymaganych zaświadczeń,

3) Sporządzenie decyzji administracyjnej - w ciągu 30 dni od zgłoszenia o przyznaniu - bądź nie - pomocy.

4) Realizacja świadczenia - rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, a także do celów i możliwości pomocy społecznej.

 

 

KIEDY ZASIŁEK NIE ZOSTANIE PRZYZNANY
 

1) Jeżeli wystąpią znaczne dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby i rodziny,

2) Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty,

3) Jeżeli wystąpi marnotrawienie przyznanych świadczeń,

4) Jeżeli wystąpi brak współpracy z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,

5) Jeżeli nastąpi odmowa zawarcia kontraktu socjalnego i niedotrzymanie jego postanowień,

6) Jeżeli nastąpi odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,

7) Jeżeli nastąpi odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną,

8) Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie wyrazi zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub jego aktualizację.

 

 

ZWROT ŚWIADCZEŃ NIEZALEŻNIE POBRANYCH 
 

Jeżeli świadczenia pieniężne przyznano na podstawie nieprawdziwych informacji lub nie poinformowano pracownika socjalnego o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej , osoba pobierająca będzie musiała go zwrócić. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

 

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI
 

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30